Over het P.M. Duyvisfonds

Beleidsplan P.M. Duyvis

Hieronder treft u aan een verkorte versie van het beleidsplan van het P.M. Duyvisfonds (ook: ‘het fonds’).

Het P.M. Duyvisfonds heeft als doel het bevorderen van algemene maatschappelijke belangen. Het fonds geeft aan haar doelstelling invulling door doelen die liggen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur financieel te ondersteunen. Het werkgebied van het P.M. Duyvisfonds is de Zaanstreek. Voorbeelden van door de stichting in 2020 ondersteunde goede doelen-instellingen zijn: vereniging De Zaansche Molen ten behoeve van digitalisering van haar collectie; Uitgeverij Oevers ten behoeve van de uitgave “De Zaanse Pophistorie”;  stichting Zaans Museum ten behoeve van de tentoonstelling over werk van de kunstenaar Herman Heijenbrock; stichting Fronikboerderij ten behoeve van een stalrestauratie; stichting Fluxus ten behoeve van muziektheaterproductie Ballroom Blitz; stichting Stad aan de Zaan ten behoeve van project “Optimist on Tour”; stichting Dierenzorg Zaanstreek ten behoeve van nieuwbouw; OBS De Dorpsakker in Assendelft ten behoeve van de herinrichting van het schoolplein; stichting Bewonersinitiatief Koog ten behoeve van 4 en 5 mei-viering en stichting Mama Vita ten behoeve van kinderen met autisme.

Door de oprichter en eerste voorzitter van het fonds, mevrouw J.J.A. (Jopie) Duyvis-Veen, is een praktische richtlijn gegeven over te ondersteunen doelen. Die richtlijn is hierboven weergegeven en vormt in principe de basis voor de goedkeuring of afwijzing van verzoeken tot financiële ondersteuning. In de praktijk beperkt het fonds zich tot financiële ondersteuning van goede doelen-instellingen in de Zaanstreek (gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan). De richtlijn van mevrouw Duyvis biedt de mogelijkheid om ook doelen buiten de Zaanstreek te steunen: elders in Noord-Holland, de rest van Nederland en ook elders in de wereld. In het verleden is enkele malen invulling gegeven aan de mogelijkheid om goede doelen-instellingen buiten de Zaanstreek (ook buiten Nederland) te ondersteunen. Door recente wijziging van de financiële omstandigheden van het fonds heeft het bestuur besloten van deze mogelijkheid vooralsnog geen gebruik meer te maken.

Organisatie

Het P.M. Duyvisfonds heeft een bestuur bestaande uit de volgende personen:
Mr. H. (Hans) Pielkenrood (voorzitter)
Mr. M.M. (Marry) van der Aar (secretaris)
A. (Adri) Uijl (penningmeester)
Drs. L.G. (Laurens) Vis (lid)

Financieel

Het P.M. Duyvisfonds tracht haar financiële middelen te verkrijgen uit giften, legaten, erfstellingen en andere bijdragen en uit (her)belegging van haar vermogen. De financiële middelen van het P.M. Duyvisfonds worden beheerd met perspectief op een gezonde financiële positie op lange termijn. Zodoende hoopt het fonds structureel te kunnen blijven voldoen aan haar maatschappelijke doelstellingen. Het fonds laat zich bij het beheer van haar vermogen bijstaan door ABN AMRO MeesPierson. Het risicoprofiel van het fonds aan de hand waarvan de beleggingen plaatsvinden is matig defensief.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Staat van baten en lasten 2022:
Open in PDF »

De door het bestuur opgemaakte jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe register-accountant.

Fiscaal nummer: 8152.68.701