Over het P.M. Duyvisfonds

Beleidsplan Stichting Ir P.M. Duyvis

Stichting Ir P.M. Duyvis (‘de stichting’) stelt zich ten doel het nastreven van algemene maatschappelijke belangen.

Door de stichting wordt aan haar doelstelling invulling gegeven door doelen die liggen in de sfeer van cultuur, kunst, jeugd, maatschappelijk werk en natuur financieel te ondersteunen. Voorbeelden van door de stichting ondersteunde instellingen zijn: Stichting Zaans Museum, ten behoeve van de verwerving van één van de Zaanse schilderijen van Claude Monet”; Vereniging De Zaansche Molen; Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling (‘Honig Breethuis’); Stichting Uitgeverij Noord-Holland; Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving; Stichting Natuur en Milieu Educatie Zaanstreek; Stichting Fluxus, centrum voor de kunsten Zaanstad; diverse Zaanse orkesten, meer in het bijzonder ten behoeve van de aanschaf van muziekinstrumenten voor de jeugd; diverse scholen in de Zaanstreek ten behoeve van onder meer de inrichting van speelplaatsen; de Elout Wytema Stichting ten behoeve van de restauratie van monumentale houten panden in Zaandijk; Stichting de Blijde Ruiters en de Stichting Monumenten Spreken.

De stichting tracht haar financiële middelen te verkrijgen uit giften, legaten, erfstellingen en andere bijdragen uit (her)belegging van haar vermogen. De stichting laat zich bij het beheer van haar vermogen bijstaan door ABN AMRO Bank. Het risicoprofiel van de stichting aan de hand waarvan de beleggingen plaatsvinden is risicomijdend.

Door de grondlegger en eerste voorzitter van de stichting, mevrouw J.J.A. Duyvis-Veen, is een praktische richtlijn gegeven met betrekking tot te ondersteunen doelen. Die richtlijn is hierboven weergegeven en is mede bepalend voor de goedkeuring of afwijzing van verzoeken tot financiële ondersteuning. In de praktijk beperkte de stichting zich tot financiële ondersteuning van doelen in de Zaanstreek. De richtlijn van mevrouw Duyvis biedt echter de mogelijkheid om ook doelen buiten de Zaanstreek te steunen: in de rest van Nederland en ook elders in de wereld. Zo werd een bedrag gedoneerd ten behoeve van de inrichting van een gruttoplas in het Ilperveld (Landsmeer) van stichting Landschap Noord-Holland. Voorts is de internationale focus van de stichting gericht op de ondersteuning van cacao-gerelateerde projecten in de sociaal-emancipatoire sfeer. Zo heeft de stichting een groot project van de World Cocoa Federation dat ziet op emancipatie van de leefgemeenschappen waarin de arbeiders op cacaoplantages in Ivoorkust met hun gezinnen leven ondersteund. Het plan is om in de toekomst meer van dergelijke projecten te steunen.

Organisatie

Het P.M. Duyvisfonds heeft een bestuur bestaande uit de volgende personen:
Mr. H. Pielkenrood (voorzitter)
Mevrouw Mr. M.M. van der Aar (secretaris)
De heer A. Uijl (penningmeester)
Drs. L.G. Vis (lid)

Financieel

Het P.M. Duyvisfonds tracht haar financiële middelen te verkrijgen uit giften, legaten, erfstellingen en andere bijdragen alsmede uit (her)belegging van haar vermogen (statuten artikel 3).

De financiële middelen van het P.M. Duyvisfonds worden op prudente wijze beheerd met perspectief op een gezonde financiële positie op lange termijn. Zodoende hoopt het P.M. Duyvisfonds structureel te kunnen blijven voldoen aan haar maatschappelijke doelstellingen.

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Definitieve Staat van baten en lasten 2019:
Open in PDF »

De door het bestuur opgemaakte jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door een externe registeraccountant.

Fiscaal nummer: 8152.68.701